bob投注下载_金牌娱乐登录-游戏*平台

_bob投注下载_金牌娱乐登录-游戏*平台

bob投注下载_金牌娱乐登录-游戏*平台

检索

您现在的位置: 首页 > 通知公告
江苏省注册会计师协会第五届理事会第九次会议公告
发布时间:2022-09-15

苏会协〔2022〕94号 

各会员单位:  

 江苏省注册会计师协会2022年9297日以通讯方式召开了第五届理事会第次会议,审议了bob投注下载_金牌娱乐登录-游戏*平台:提前召开江苏省注册会计师协会第六次会员代表大会事项。 

 根据会议表决结果,省注协将于2022年12月下旬提前召开江苏省注册会计师协会第六次会员代表大会。 

 特此公告。    

                 

   

                江苏省注册会计师协会 

                                 2022年9月15日